සංඛ්යාත ඉන්වර්ටර්


Aquagem pool පොම්ප ඉන්වර්ටර් iSaver+ යනු ඉන්වර්ටරයයිමුලින්ම භාවිතා කළේ සම්පූර්ණ ස්පර්ශ තිරයයි.පොම්ප සඳහා මෙම ඉන්වර්ටර් වේසැලසුම් සහ මෙහෙයුම් වල සරල බව.මෙම පිහිනුම් තටාක සංඛ්‍යාත ඉන්වර්ටරයේ පිහිනුම් තටාක ටයිමර සැකසුම සමඟ ඇත35 වේග තේරීම්, එය පූල් පොම්පය සක්‍රිය / අක්‍රිය කිරීමට වඩා ඉතා හොඳ ය.