Aquagem

 Ilkinji doly inwertor howuz nasos döredijisi

Uglerod bitaraplygy jemgyýetiniň joşgunly çagyryşy bilen, Aquagem, pikir etmekden başga zat edýäris.Täzelik bilen jogapkärçilikli we akylly hereket edýärisenergiýa tygşytlaýjywehowa üçin amatlyUzak möhletli durnuklylyk üçin müşderilerimize, jemgyýetlerimize we planetamyza düýpli täsir edýän inwertor tehnologiýasy.

“Aquagem Technology Limited”ilkinji öňdebaryjy doly inwertor basseýn nasos kompaniýasy ýokary hünärmenler bilen işleýän esasy işgär20 ýyldan gowrak tejribe.Ygtybarlylygy üpjün etmegiň inwertor tehnologiýalary bilen üznüksiz birleşdirilen inwertor basseýn nasoslaryny dizaýn edýäris, ösdürýäris, öndürýäris we bazara çykarýarys.

Ylmy barlaglar

Inverter tehnologiýasy bilen çuňňur meşgullanýan tejribeli inersenerlerimiz bar, gözleg we barlag toparymyz getirmek üçin ösen tehnologiýany öwrenýär we ulanýarbazary geň galdyrýan innowasiýa we ýokary hilli önümler.

Önümçilik

Artykmaç enjam bilen üpjün edildi10,000standartlaşdyrylan döwrebaplaşdyrylan zawod, Aquagem iň ýokary möwsümde ýeterlik wagtynda üpjünçiligi üpjün etmek üçin birnäçe ýokary netijeli liniýa gurýar.

QC we kepillik

Productshli önümler bizden geçdiberk hil barlagygowşurmazdan ozal, arejogapkärçilikli hilkepillikmüşderilerimize.