Gabykbasseýn suw nasosyköplenç ýarylmaga meýilli demir guýulýarbilen themehaniki güýç ýa-da termiki stres.Nasos kawitasiýa täsir edendesIş wagtynda ýa-da nasos korpusynda suw gyşda goýberilmeýär we doňýar, ýarylmagy hem aňsat.Zyýan agyr bolsa we bejerip bolmaýan bolsa, nasos korpusyny täzesi bilen çalyşmaly.Şeýle-de bolsa, howuz nasosyny üpjün edijiler ýokary hilli gabyklary hödürlärler.

Nasos şahasy köplenç uglerod polatdan ýasalýar, ýöne önümçiligiň hili, ulanylyşy ýa-da gurulmagy sebäpli aňsatlyk bilen zaýalanýar.Nasos şahasy bolup bilerejir çekmekçatryklar, egilmeler, boýnuň eşikleri, sapaklaryň zeperlenmegi we ş.m., döwük hadysalary hem bolup biler.Zyýan agyr bolsa we bejerip bolmaýan bolsa, şahany täzesi bilen çalyşmaly.https://www.aquagem.com/ önümler

Güýçlendiriji guýma demirden ýasalan basseýn suw nasosynyň möhüm bölegidir.Şeýle hem önümçiligiň hili we biz sebäpli zeper ýetip bilýärýaşy.Göçürijiniň ýarylmagy bolup bilerwedeşikler.Üstesine,Kawitasiýa sebäpli üstünde perforasiýa emele gelýärsuzak möhletli eroziýa sebäpli pyçaklar has ýuka bolar we hatda galyndylar bilen döwüler.Käbir kemçilikleri düzedip bolýar, beýlekileredip bilerdäl.T.şlýapa, hereketlendirijini täzesi bilen çalyşmaly.

Rulman gyrymsy mis galaýy ergininden ýasalýar we aşaga garşylygy gaty pes.Howuz süzgüç nasosy üçin it iň aňsat könelen we ýakylýan böleklerden biridir.Rulman gyrymsy adatça bejerilip ýa-da täzesi bilen çalşyrylyp bilner.Aýlawly podşipnikler, adatça, ortaça 5000 sagat hyzmat edýär, ýöne nädogry gurnama bizi uzaklaşdyrýaringwagt ýa-da erbet hyzmat etmek hem mümkinheläkçilige eltýär.Täze bölekleri bilen çalşyp boljak aýry böleklerden başga, rulon podşipnikleri, adatça aýrylmaz bölekleriň çalşylmagyny talap edýär.

Agzyň halkasyna syzmagy azaltmak ýa-da könelmegi azaltmak halkasy hem diýilýär.Iň aňsat geýilýän böleklerden biridirhowuz süzgüç nasosy.Soňköneldi, bejerip ýa-da täzesi bilen çalşyp bolýar.Çalyşanyňyzdabilen redaktirlendisyzmagy azaldýan täze halka, içki diametri impelleriň girişiniň daşky diametrine görä düzülmelidir.Uzak wagtdan soň, gaplamak gaty kynlaşar we elastikligini ýitirer, bu bolsa sebäp bolarbasseýn suwyhowany we suwy syzdyrmak üçin nasos.Umuman, täze gaplamany çalyşmaly.

Seag möhüri, rezin önüm bolup, geýmek we ýaşy aňsat.Umuman, täzesini çalyşmaly.

Aboveokarda agzalanlary ýatda saklasaňyz, basseýn nasosyny gowy dolandyryp bilersiňiz.